mediahacks-logo

Home

MEDIA-HACKS ma na celu rozwój umiejętności korzystania z mediów przez lokalne społeczności poprzez wspieranie obywateli, aby stali się zarówno producentami wiarygodnych treści medialnych, jak i etycznymi konsumentami treści. Zespół projektowy, współpracując z lokalnymi społecznościami, będzie budował umiejętności obywateli w zakresie radzenia sobie ze stresem i napięciami współczesnego społeczeństwa poprzez łagodzenie wpływu kampanii fake-news, których celem jest destabilizacja status quo. Społeczności lokalne w Irlandii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Polsce i Czechach wezmą udział w audytach społeczności lokalnych, warsztatach szkoleniowych i wymianach europejskich budujących umiejętności korzystania z mediów i informacji.


O projekcie

The era of fake news and disinformation is upon us; and research tells us that Europeans are struggling to deal with it. What worries people most, is that so many of us are unable to tell whether a story is real or false (Statista, 2018). The frequency with which we encounter disinformation and its potential to influence the way we think, how we vote, and what we believe, has made it an important issue in society today.

Our aim is to raise awareness amongst local communities about these issues through accessible resources and to equip them with the skills to support each other to become both producers of reliable media content and ethical consumers of content. Using an asset-based community development approach, we have identified the skills, assets and capabilities within the community and created a media literacy framework that is sustainable into the future.

Zasoby

W ramach projektu MEDIA HACKS zrealizujemy następujące zadania:

Opracowanie zestawu narzędzi do audytu społecznego i wdrożenie procesu audytu społecznego na dużą skalę prowadzonego przez lokalne grupy działania na rzecz mediów w siedmiu krajach UE

news

Stworzenie nowego programu szkoleniowego Community Media Skills i zorganizowanie serii warsztatów edukacyjnych i rozwojowych.

building

Oferowanie zasobów i szkoleń w zakresie moderowania mediów dla społeczności działających w dzisiejszym środowisku mediów społecznościowych 

Partnerzy

W ramach tego projektu Erasmus+ siedmiu partnerów łączy swoje doświadczenie, aby opracować metodologię budowania społeczności i zapewnić szkolenia w zakresie umiejętności korzystania z mediów w siedmiu miejscach w całej Europie.

Future in Perspective

Future in Perspective, działając jako koordynator projektu, jest prywatną firmą specjalizującą się w obszarach edukacji i e-learningu, produkcji mediów, planowania strategicznego i rozwoju biznesu. Dzięki naszej pracy w projektach finansowanych ze środków krajowych i unijnych, zaangażowaliśmy i wspieraliśmy lokalne grupy młodzieżowe, społeczności migrantów, osoby starsze i osoby, które były nieobecne w edukacji, aby ponownie zaangażować się w działalność usługodawców i główny nurt oferty edukacyjnej i szkoleniowej. Mamy doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw na rynkach niszowych, takich jak sektor kreatywny, kulturalny i ekologiczny, w celu opracowania zrównoważonych modeli biznesowych. Ponadto współpracujemy z młodzieżą i dorosłymi w celu realizacji szeregu różnorodnych programów w dziedzinie produkcji medialnej i zarządzania karierą - wspierając kolejne pokolenie kreatywnych osób w budowaniu i podtrzymywaniu udanej kariery w sektorze. Więcej informacji: www.futureinperspective.com

Skills Elevation FHB

Skills Elevation FHB (Berlin) to MŚP założone w 2016 roku z misją zapewnienia alternatywnej metodologii edukacyjnej w celu wspierania rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego grup marginalizowanych oraz edukatorów pierwszej linii w celu włączenia nowych podejść pedagogicznych do ich codziennej praktyki. Firma jest zobowiązana do zapewnienia kreatywnej przestrzeni i "żywego laboratorium" dla innowacji edukacyjnych, eksperymentów i rozwoju w celu zaoferowania nowych metodologii i zasobów w celu rozwiązania utrzymujących się problemów społecznych, gospodarczych i integracyjnych, które dotyczą wszystkich państw członkowskich UE. FHB koncentruje się na wykorzystaniu dostępnej wiedzy specjalistycznej do projektowania i produkcji najnowocześniejszych materiałów edukacyjnych i dydaktycznych z wykorzystaniem technologii open-source zarówno dla środowisk pozaformalnych, jak i nieformalnych. Berlin ma reputację centrum kreatywności i ekspresji, ale pod powierzchnią pozostaje wiele problemów, które wymagają innego podejścia niż to, które oferują główni dostawcy.

Więcej informacji: www.skillselevationfhb.com

 

Rightchallenge

Rightchallenge to organizacja pozarządowa, której celem jest promowanie edukacji i szkoleń jako środków integracji społecznej. Wierzymy, że edukacja musi koncentrować się na całościowym rozwoju wszystkich ludzi, aby przygotować ich do uczestnictwa we wszystkich wymiarach społeczeństwa, takich jak rodzina, praca i wypoczynek. Tak więc, jako organizacja aktywnie zaangażowana w społeczność, świadczymy usługi doradcze i opracowujemy programy nauczania w dziedzinie edukacji dorosłych i rozwoju społeczności, a także wspieramy społeczności zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez możliwości wolontariatu i programy społeczno-edukacyjne mające na celu poprawę technologii cyfrowych i medialnych. umiejętność czytania.

Więcej informacji: www.rightchallenge.org

INNEO

Inneo jest stowarzyszeniem z siedzibą w Rzeszowie, w południowej Polsce. Głównym obszarem działalności jest prowadzenie szkoleń i doradztwo zawodowe. Inneo posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi komputera, zarządzania na rynku pracy oraz przedsiębiorczości. Byliśmy zaangażowani w ponad 20 projektów Erasmus+ skupiających się głównie na wspieraniu młodych ludzi na rynku pracy. Inneo posiada doświadczenie w opracowywaniu materiałów szkoleniowych, prowadzeniu badań, upowszechnianiu rezultatów projektów, opracowywaniu materiałów promocyjnych oraz montażu audio-video.

Więcej informacji: www.inneo.org.pl

 

Polygonal

Polygonal jest organizacją non-profit działającą na obszarach wiejskich w południowej części Rzymu i skupiającą się na edukacji cyfrowej w celu wzmocnienia pozycji społecznej. Pracuje głównie w obszarach związanych z innowacyjnymi praktykami w edukacji cyfrowej na rzecz zmiany społecznej, cyfrowym oprogramowaniem społecznym oraz zaangażowaniem kobiet, dorosłych, migrantów i mniejszości. Polygonal prowadzi młodzieżowy dom kultury dedykowany studentom i młodym ludziom w ogóle. Naszym rdzeniem edukacyjnym jest platforma e-learningowa, z której korzystają tysiące uczniów.

Więcej informacji: www.polygonal.ngo

 

AKLUB

Centrum Edukacji i Doradztwa AKLUB jest organizacją edukacyjną i non-profit z Republiki Czeskiej. AKLUB zapewnia programy edukacyjne i inne usługi dla trzech różnych grup docelowych:

1. Profesjonaliści i eksperci (nauczyciele, pracownicy socjalni, doradcy społeczni i zawodowi, psycholodzy, prowadzący seminaria, trenerzy młodzieżowi i profesjonaliści w firmach).

2.Młodzi ludzie. We współpracy ze szkołami opracowujemy nowe narzędzia do edukacji i motywacji młodych ludzi. Zapewniamy im również usługi doradcze i poradnictwo zawodowe.

3.Osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji (np. bezrobotni, młodzi ludzie bez doświadczenia zawodowego, osoby niepełnosprawne, NEET, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby powyżej 50 roku życia, migranci itp.) Zapewniamy im kursy edukacyjne, programy integracyjne i doradztwo, aby pomóc im w rozwiązywaniu różnych sytuacji życiowych.

Więcej informacji: www.aklub.org

 

INFODEF

INFODEF, Instytut Promocji Rozwoju i Szkoleń, jest prywatnym i niezależnym centrum badań, rozwoju i innowacji, którego misją jest opracowywanie i realizacja projektów przyczyniających się do osiągnięcia zrównoważonego i integracyjnego rozwoju poprzez edukację, kulturę i innowacje. Centrum, uznane przez hiszpańskie Ministerstwo Nauki jako Innowacyjne MŚP, projektuje i rozwija innowacyjne narzędzia, metodologie i usługi, które odpowiadają na aktualne wyzwania społeczne i ekonomiczne. Naszym celem jest umożliwienie przewidywania i promowania zmian niezbędnych do osiągnięcia przyszłych celów i zadań społeczeństwa. 

INFODEF wspiera modernizację systemów edukacyjnych i innowacje pedagogiczne w publicznych i prywatnych instytucjach edukacyjnych na poziomie krajowym i europejskim. Jednym z głównych obszarów specjalizacji INFODEF jest projektowanie innowacyjnych metodologii i instrumentów wspierających pracę profesjonalistów zaangażowanych w pracę z konkretnymi grupami docelowymi, takimi jak młodzież, migranci, osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne, więźniowie i inne grupy defaworyzowane.

More Information: www.infodef.es

 

Future in Perspective

Future in Perspective, działając jako koordynator projektu, jest prywatną firmą specjalizującą się w obszarach edukacji i e-learningu, produkcji mediów, planowania strategicznego i rozwoju biznesu. Dzięki naszej pracy w projektach finansowanych ze środków krajowych i unijnych, zaangażowaliśmy i wspieraliśmy lokalne grupy młodzieżowe, społeczności migrantów, osoby starsze i osoby, które były nieobecne w edukacji, aby ponownie zaangażować się w działalność usługodawców i główny nurt oferty edukacyjnej i szkoleniowej. Mamy doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw na rynkach niszowych, takich jak sektor kreatywny, kulturalny i ekologiczny, w celu opracowania zrównoważonych modeli biznesowych. Ponadto współpracujemy z młodzieżą i dorosłymi w celu realizacji szeregu różnorodnych programów w dziedzinie produkcji medialnej i zarządzania karierą - wspierając kolejne pokolenie kreatywnych osób w budowaniu i podtrzymywaniu udanej kariery w sektorze. Więcej informacji: www.futureinperspective.com

Skills Elevation FHB

Skills Elevation FHB (Berlin) to MŚP założone w 2016 roku z misją zapewnienia alternatywnej metodologii edukacyjnej w celu wspierania rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego grup marginalizowanych oraz edukatorów pierwszej linii w celu włączenia nowych podejść pedagogicznych do ich codziennej praktyki. Firma jest zobowiązana do zapewnienia kreatywnej przestrzeni i "żywego laboratorium" dla innowacji edukacyjnych, eksperymentów i rozwoju w celu zaoferowania nowych metodologii i zasobów w celu rozwiązania utrzymujących się problemów społecznych, gospodarczych i integracyjnych, które dotyczą wszystkich państw członkowskich UE. FHB koncentruje się na wykorzystaniu dostępnej wiedzy specjalistycznej do projektowania i produkcji najnowocześniejszych materiałów edukacyjnych i dydaktycznych z wykorzystaniem technologii open-source zarówno dla środowisk pozaformalnych, jak i nieformalnych. Berlin ma reputację centrum kreatywności i ekspresji, ale pod powierzchnią pozostaje wiele problemów, które wymagają innego podejścia niż to, które oferują główni dostawcy.

Więcej informacji: www.skillselevationfhb.com

 

Rightchallenge

Rightchallenge to organizacja pozarządowa, której celem jest promowanie edukacji i szkoleń jako środków integracji społecznej. Wierzymy, że edukacja musi koncentrować się na całościowym rozwoju wszystkich ludzi, aby przygotować ich do uczestnictwa we wszystkich wymiarach społeczeństwa, takich jak rodzina, praca i wypoczynek. Tak więc, jako organizacja aktywnie zaangażowana w społeczność, świadczymy usługi doradcze i opracowujemy programy nauczania w dziedzinie edukacji dorosłych i rozwoju społeczności, a także wspieramy społeczności zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez możliwości wolontariatu i programy społeczno-edukacyjne mające na celu poprawę technologii cyfrowych i medialnych. umiejętność czytania.

Więcej informacji: www.rightchallenge.org

INNEO

Inneo jest stowarzyszeniem z siedzibą w Rzeszowie, w południowej Polsce. Głównym obszarem działalności jest prowadzenie szkoleń i doradztwo zawodowe. Inneo posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi komputera, zarządzania na rynku pracy oraz przedsiębiorczości. Byliśmy zaangażowani w ponad 20 projektów Erasmus+ skupiających się głównie na wspieraniu młodych ludzi na rynku pracy. Inneo posiada doświadczenie w opracowywaniu materiałów szkoleniowych, prowadzeniu badań, upowszechnianiu rezultatów projektów, opracowywaniu materiałów promocyjnych oraz montażu audio-video.

Więcej informacji: www.inneo.org.pl

 

Polygonal

Polygonal jest organizacją non-profit działającą na obszarach wiejskich w południowej części Rzymu i skupiającą się na edukacji cyfrowej w celu wzmocnienia pozycji społecznej. Pracuje głównie w obszarach związanych z innowacyjnymi praktykami w edukacji cyfrowej na rzecz zmiany społecznej, cyfrowym oprogramowaniem społecznym oraz zaangażowaniem kobiet, dorosłych, migrantów i mniejszości. Polygonal prowadzi młodzieżowy dom kultury dedykowany studentom i młodym ludziom w ogóle. Naszym rdzeniem edukacyjnym jest platforma e-learningowa, z której korzystają tysiące uczniów.

Więcej informacji: www.polygonal.ngo

 

AKLUB

Centrum Edukacji i Doradztwa AKLUB jest organizacją edukacyjną i non-profit z Republiki Czeskiej. AKLUB zapewnia programy edukacyjne i inne usługi dla trzech różnych grup docelowych:

1. Profesjonaliści i eksperci (nauczyciele, pracownicy socjalni, doradcy społeczni i zawodowi, psycholodzy, prowadzący seminaria, trenerzy młodzieżowi i profesjonaliści w firmach).

2.Młodzi ludzie. We współpracy ze szkołami opracowujemy nowe narzędzia do edukacji i motywacji młodych ludzi. Zapewniamy im również usługi doradcze i poradnictwo zawodowe.

3.Osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji (np. bezrobotni, młodzi ludzie bez doświadczenia zawodowego, osoby niepełnosprawne, NEET, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby powyżej 50 roku życia, migranci itp.) Zapewniamy im kursy edukacyjne, programy integracyjne i doradztwo, aby pomóc im w rozwiązywaniu różnych sytuacji życiowych.

Więcej informacji: www.aklub.org

 

INFODEF

INFODEF, Instytut Promocji Rozwoju i Szkoleń, jest prywatnym i niezależnym centrum badań, rozwoju i innowacji, którego misją jest opracowywanie i realizacja projektów przyczyniających się do osiągnięcia zrównoważonego i integracyjnego rozwoju poprzez edukację, kulturę i innowacje. Centrum, uznane przez hiszpańskie Ministerstwo Nauki jako Innowacyjne MŚP, projektuje i rozwija innowacyjne narzędzia, metodologie i usługi, które odpowiadają na aktualne wyzwania społeczne i ekonomiczne. Naszym celem jest umożliwienie przewidywania i promowania zmian niezbędnych do osiągnięcia przyszłych celów i zadań społeczeństwa. 

INFODEF wspiera modernizację systemów edukacyjnych i innowacje pedagogiczne w publicznych i prywatnych instytucjach edukacyjnych na poziomie krajowym i europejskim. Jednym z głównych obszarów specjalizacji INFODEF jest projektowanie innowacyjnych metodologii i instrumentów wspierających pracę profesjonalistów zaangażowanych w pracę z konkretnymi grupami docelowymi, takimi jak młodzież, migranci, osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne, więźniowie i inne grupy defaworyzowane.

More Information: www.infodef.es

 

Eventy i warsztaty

Spotkania Społecznych Mediów

Spotkania Społecznych Mediów Community Media Summits odbędą się w czerwcu 2022 roku, aby przedstawić nową infrastrukturę medialną stworzoną dla szerszej społeczności i zachęcić mieszkańców do ukończenia zasobów szkoleniowych opracowanych w celu budowania ich umiejętności korzystania z mediów, aby zrozumieć fałszywe wiadomości i jak skutecznie sobie z nimi radzić. Spotkania te będą nieocenioną okazją dla projektu MEDIA HACKS do dzielenia się z mieszkańcami w okolicy, edukatorami dorosłych i społeczności lokalnych oraz interesariuszami zainteresowanymi ustanowieniem własnych ram mediów społecznościowych - budowaniem Wspólnoty Praktyk w całej Europie.

Wymiany edukacyjne dla edukatorów dorosłych

Nauczanie edukatorów dorosłych i społeczności lokalnych w celu zmniejszenia zagrożenia fake newsami zaczyna się od budowania ich własnych umiejętności cyfrowych, tak aby wiedzieli, jak sprawdzać zawartość mediów i identyfikować mechanizmy wykorzystywane do rozprzestrzeniania dezinformacji i fake newsów. Tylko poprzez budowanie własnych umiejętności w tym zakresie, edukatorzy będą w stanie wspierać innych edukatorów w swoim środowisku lokalnym i w całej społeczności, w której pracują, aby przeciwdziałać temu podstępnemu zagrożeniu. 3-dniowe szkolenie odbędzie się w Republice Czeskiej i będzie obejmowało warsztaty, podczas których nauczyciele będą mogli zapoznać się z pełnym zestawem materiałów szkoleniowych opracowanych w ramach projektu.

Wymiany edukacyjne dla obywateli

MEDIA HACKS bietet Mitgliedern der lokalen Community Media Management-Teams in ganz Europa die Möglichkeit, im Mai 2022 nach Irland zu kommen, um ihre Erfahrungen mit Community Media auszutauschen und die besten Ansätze für die Verwaltung der Moderation von Medieninhalten und den Ausbau digitaler Kompetenz zu diskutieren. Perspektiven für den künftigen Austausch bewährter Verfahren im Rahmen von Erasmus+ werden ebenfalls untersucht.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Numer projektu: 2020-1-IE01-KA204-066032

pl_PLPolish